Regulamin konkursu

§ 1

Postanowienia ogólne


1. Organizatorem konkursu jest STYROBUD-GÓRNO z siedzibą przy ul. Pańska 73, 36-051 Górno, NIP: 5170271315, REGON: 180568519, zwane dalej „Organizatorem”.


2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem: serwisu społecznościowego Facebook.


3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem społecznościowym Facebook.


4. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu.


5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

6. Konkurs trwa od dnia 02.06.2021 od godziny 15.00 do dnia 20.06.2021 do godziny 23:59


§ 2

Uczestnictwo w Konkursie


1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.


2. Udział w Konkursie może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniająca warunki uczestnictwa w Konkursie („Uczestnik").


3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów współpracujących przy organizacji Konkursu, jak również osoby najbliższe wobec tych osób, to jest osoby będące wobec tych osób małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.


4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:

- udzielić Odpowiedzi w formie komentarza pod postem konkursowym,

- polubić fanpage Styrobud Górno na Facebooku,

- udostępnić post konkursowy.

 

5. Odpowiedź może zostać wykluczona z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że nie spełnia ono wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora roszczeń związanych z Odpowiedzią przez osoby trzecie.

 

6. W zakresie Konkursu może zostać udzielona wyłącznie jedna Odpowiedź. W przypadku udzielenia więcej niż jednej Odpowiedzi brana pod uwagę jest pierwsza Odpowiedź.


§ 3

Przebieg Konkursu


1. Spośród wszystkich nadesłanych Odpowiedzi zostanie wyłoniona 1 odpowiedź - najlepsza w ocenie powołanej przez Organizatora Komisji Konkursowej tj. najbardziej oryginalna i kreatywna. Autor wyłonionej Odpowiedzi uzyska prawo do Nagrody stając się („Zwycięzcą”).


2. Decyzje w przedmiocie wyboru Zwycięzców, o którym mowa w ust. 1 powyżej, podejmowane są przez Komisję Konkursową.

 

3. Ogłoszenie wyników rywalizacji w ramach Konkursu następuje w terminie do dnia 25.06.2021

 

4. Informację o wygranej Organizator przekaże za pośrednictwem swojego fanpage na Facebooku.


5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 4 Zwycięzca zobowiązany jest przekazać dane niezbędne do wysłania Nagrody, tj. adres do wysyłki i numer telefonu kontaktowego dla kuriera.

Niezachowanie tego terminu lub podanie nieprawidłowych danych o których mowa w zdaniu poprzednim, skutkują utratą prawa do nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 

§ 4

Nagrody

 

1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

 

2. Nagrodą w Konkursie jest: Warzywnik betonowy „półbal” typ T, o wymiarach 27x128x250 cm, pomalowany na kolor brązowy z żółtym.


3. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom Konkursu w terminie do 30 dni od otrzymania informacji o których mowa w § 3 ust.


4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo zamiany Nagrody, w tym jej wymiany na ekwiwalent pieniężny.


§ 5

Komisja Konkursowa

 

Komisja Konkursowa składa się z trzech członków będących przedstawicielami Organizatora Konkursu.

 

§ 6

Szczegółowe zasady i warunki prawne Konkursu

 

1.

1. Z chwilą umieszczenia w serwisie Pracy Konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie i czasowo, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji z prawem do udzielenia sublicencji na korzystanie z Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji:

a)rozpowszechnianie Pracy Konkursowej poprzez jej publiczne udostępnianie, wystawianie, odtwarzanie, wyświetlanie i nadawanie, w tym za pośrednictwem sieci Internet oraz w taki sposób, żeby każdy mógł niej dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów;

 

2. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania wobec Pracy Konkursowej autorskich praw osobistych i upoważnia Organizatora do ich wykonywania.

 

3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do utworów wykorzystywanych w ramach Pracy Konkursowej. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Pracy Konkursowej, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.

 

§7

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


1.Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest STYROBUD-GÓRNO z siedzibą w Górnie 36-051, ul. Pańska 73, REGON: 180568519, NIP: 5170271315

 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Organizatorem.


3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyboru Zwycięzców,

rozpatrywania ewentualnych reklamacji, wydania nagród zgodnie z Regulaminem, ogłoszenia listy Zwycięzców oraz w celu wykonania obowiązków przewidzianych prawem.


4. Dane osobowe Zwycięzców mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.


5. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię i nazwisko/nazwę profilu Uczestnika na portalu Facebook. Dane osobowe niezbędne do otrzymania Nagrody obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie, wydania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji.

 

6. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu.


7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób składających reklamację w Konkursie, nie będących Uczestnikami Konkursu stanowi art. 6 ust. 1f Rozporządzenia, jako że jest ono niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci obrony przed ewentualnymi roszczeniami.


8. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.


9. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


10. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Regulamin zakupów

 • § 1.
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Właścicielem sklepu internetowego www.warzywniki.pl jest firma: STYROBUD-GÓRNO Radomski Piotr. w Górnie, ul. Pańska 79, 36-051 Górno zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. KONTAKT: adres: Pańska 79, 36-051 Górno nr tel./fax: 17 77 28 525 adres e-mail: biuro@styrobud.eu zwana w dalszej części także Sprzedającym, Sklepem lub styrobud.eu
  2. Korzystanie z serwisu www.warzywniki.pl odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie sklepu.
  3. Użyte w regulaminie określenie oznacza:
   1. sklep internetowy/strona internetowa: sklep internetowy prowadzony przez STYROBUD-GÓRNO Radomski Piotr w Górnie, działający pod adresem www.warzywniki ;
  4. Złożenie zamówienia w jednej z form określonych w niniejszym Regulaminie oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z Regulaminu oraz zobowiązuje do przestrzegania zawartych w nim postanowień.
  5. Wszystkie produkty, zwane dalej również towarem oferowane w sklepie są nowe, posiadają wymagane prawem atesty, są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz są objęte gwarancją.
  6. Wygląd produktów może nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Możliwe nieścisłości w opisach, podawanych parametrach, oraz zdjęciach w żaden sposób nie ograniczają prawa do reklamowania produktów.
  7. Kupujący zobowiązany jest użytkować produkt, zgodnie z jego przeznaczeniem, zaleceniami Sprzedawcy i warunkami określonymi w Regulaminie oraz regularnie poddawać produkt zabiegom konserwacyjnym i pielęgnacyjnym na warunkach określonych przez Sprzedającego.
  8. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego na zasadach opisanych poniżej.
 • § 2.
  ZAMÓWIENIE I SPRZEDAŻ
  1. Sprzedaż produktów, odbywa się w formie umowy zawieranej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sieci Internet lub telefonicznie.
  2. Kupujący, dokonujący zakupów w sklepie internetowym jest:
   1. Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zwanego dalej ,,Kupującym”.
   2. Przedsiębiorcą w rozumieniu 431 Kodeksu cywilnego, czyli osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 331 § 1, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
  3. Kupujący może dokonać złożenia zamówienia przez :
   1. formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej,
   2. telefonicznie.
   3. za pośrednictwem wiadomości email.
  4. Kupujący zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych osobowych i teleadresowych w trakcie składania zamówienia, w szczególności do podania numeru telefonu, umożliwiającego pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.
  5. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość e- mail lub telefon z prośbą o weryfikację dokonanego zamówienia, oraz zostanie mu nadany numer zamówienia. Zamówienia niepotwierdzone nie zostaną przyjęte do realizacji.
  6. Po weryfikacji zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem jego przyjęcia. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia znajduje się informacja o:
   1. o przedmiocie zamówienia;
   2. danych identyfikujących Sprzedawcę;
   3. adresie Sprzedawcy, poczcie elektronicznej, numerze telefonu, pod którymi Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą, a także pod którymi może składać reklamację;
   4. łącznej cena świadczenia wraz z podatkiem,
   5. sposobie i terminie płatności;
   6. sposobie i terminie dostawy;
   7. procedurze rozpatrywania reklamacji;
   8. sposobie i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy wraz ze wzorem formularza odstąpienia od umowy;
  7. Do potwierdzenia przyjęcia zamówienia załączony jest również Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia.
  8. Zamówienia drogą elektroniczną można składać całą dobę, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy oraz w godzinach od 17,00 do 24,00 będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
  9. Złożenie zamówienie przy wykorzystaniu formularza zamówień dostępnego na stronie następują poprzez dodawanie kupowanych produktów do wirtualnego koszyka. Do momentu ostatecznej akceptacji zamówienia towary mogą być dowolnie dodawane i usuwane z Koszyka.
  10. Zamówienia telefoniczne można składać w godzinach od 8,00 do 17.00 w dniach nie będących ustawowo wolnymi od pracy.
  11. W celu złożenia zamówienia przez telefon Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą i podać dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu oraz adres ewentualnej dostawy Towaru.
  12. Zamówienie złożone przez Kupującego traktowane jest jako oferta zawarcia umowy sprzedaży.
  13. W przypadku złożenia zamówienia niekompletnego lub podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych Sprzedawca poinformuje Kupującego mailowo lub telefonicznie o ile to będzie możliwe, że zamówienie takie nie może zostać zrealizowane.
  14. Po złożeniu zamówienia Kupujący wybiera formę płatności oraz sposób dostawy. Niedokonanie przez Kupującego płatności w terminie 7 dni powoduje anulowanie sprzedaży, za wyjątkiem płatności „za pobraniem”, wówczas Kupujący uiści kurierowi należność wynikającą z zamówienia przy odbiorze towaru.
  15. Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia oraz dane Kupującego.
  16. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu.
  17. W razie braku danego produkt lub jego części, Kupujący niezwłocznie zostanie uprzedzony o możliwości zmiany zamówienia. Kupujący podejmie decyzję co do dalszej realizacji zamówienia. W szczególności może:
   1. anulować zamówienie,
    zaś w przypadku dokonanej już płatności na poczet ceny zakupu:
   2. anulować zamówienie i żądać zwrotu całości wpłaconej kwoty,
   3. anulować zamówienie w zakresie niedostępnych towarów i żądać częściowego zwrotu wpłaconej kwoty,
   4. podtrzymać całość zamówienia, licząc się z faktem wydłużonego okresu oczekiwania.
  18. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem drogą e-mail lub telefonicznie.
  19. Fakt wycofania zamówienia przez Kupującego zostanie potwierdzony przez Sprzedającego.
  20. Faktura VAT lub paragon fiskalny dołączony jest do zamówienia.
 • § 3.
  KOSZTY I PŁATNOŚCI
  1. Ceny oferowanych Towarów wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
  2. Ceną obowiązującą Kupującego jest cena wynikająca z potwierdzenia przyjęcia zamówienia, powiększona o koszty przesyłki.
  3. Koszt przesyłki towaru pokrywa Kupujący w oparciu o cennik transportu Przewoźników i uzależniony jest od wielkości i ciężaru zamówionego towaru.
  4. O kosztach wysyłki Kupujący zostaje poinformowany w czasie realizacji zamówienia.
  5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
   1. przelewem bankowym na konto Sprzedającego,
   2. za pobraniem- przy odbiorze należność pobiera kurier,
   3. wpłata gotówkowa (przy odbiorze osobistym),
 • § 4.
  DOSTAWA
  1. Towary dostępne są na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Czas dostawy zamówionego towary nie przekracza 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin.
  3. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności. W przypadku zamówień za pobraniem termin realizacji zamówienia liczony jest od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
  4. Sprzedawca dostawy realizuje za pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany przez Kupującego. Kupujący posiada możliwość odbioru osobistego towaru.
  5. W celu ustalenia szczegółów dostawy kurier skontaktuje się z Kupującym drogą telefoniczną.
  6. Kupujący odbierając towar od kuriera, jest bezwzględnie zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń oraz czy jej zawartość, ilość i jakość jest zgodna z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia jednej z powyższych okoliczności nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera należy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
  7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru, wynikające z błędnego lub niedokładnego podania przez Kupującego właściwego adresu dostawy.
 • § 5.
  ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Kupujący może odstąpić od zawartej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych opłat, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia zamówionego towaru w posiadanie przez Kupującego.
  3. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Druk oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest również wydawany Kupującemu wraz z zamówionym towarem.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć za pośrednictwem wiadomość e- mail, faksem lub wysłać pocztą na adres Sprzedającego podany w §1 ust. 1 Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
  5. Do zachowania terminu o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszego regulaminu wystarczy, że Kupujący wyśle Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
  6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu przez Kupującego od umowy.
  7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
  8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru.
  9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  10. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na zwrot płatność w innej formie niż pierwotna transakcja; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.
  11. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca sam zaproponował, że odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
  12. Zwrotu towaru należy dokonać na adres Sprzedającego wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu.
  13. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  14. W wypadku odstąpienia od umowy Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  15. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  16. Prawo o którym mowa w § 5 ust. 1. Regulaminu nie przysługuje Przedsiębiorcom w rozumieniu 431 Kodeksu cywilnego.
  17. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • § 6.
  RĘKOJMIA ZA WADY
  1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.
  2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
   1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
   2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
   3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
   4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
  3. Odpowiedzialność Sprzedawcy oraz uprawnienia przysługujące Kupującemu z tytułu rękojmi określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (wersja jednolita: Dz. U. z 2014 poz. 121) w brzmieniu zmienionym przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827).
  4. Sprzedawca jest zwolniony z tytułu rękojmi jeśli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
  5. Jeżeli produkt sprzedany ma wadę Kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie. Jeśli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę lub Sprzedawca nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany lub usunięcia wad, Kupujący może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.
  6. Kupujący, będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 kc może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
  7. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  8. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne produktu, jeżeli wada zostanie stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.
  9. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady fizyczne mogą być składane drogą pocztową, elektroniczną na adres e-mail lub osobiście w sklepie stacjonarnym.
  10. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.
  11. Sprzedawca rozpatruje reklamację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • § 7.
  GWARANCJA
  1. Podmiotem udzielającym gwarancji, jest STYROBUD-GÓRNO Radomski Piotr w Górnie, 36 –051 Górno, ul. Pańska 79, NIP: 5170271315, REGON: 180568519.
  2. Sprzedawca zobowiązany jest do usunięcia ujawnionych w terminie gwarancyjnym wad produktu, powstałych z powodów leżących po stronie Sprzedawcy na skutek przyczyn zaistniałych w procesie produkcyjnym, konstrukcyjnym lub z przyczyn tkwiących w materiale użytym do produkcji i innych przypadków wyszczególnionych w niniejszym Regulaminie.
  3. Sprzedawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy.
  4. Początek biegu gwarancji następuje od dnia zakupu produktu przez Kupującego.
  5. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w produkcie odebranym przez Kupującego własnym transportem.
  6. Towar odebrany bez zastrzeżeń uważa się za wolny od wad widocznych.
  7. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  8. Gwarancja udzielona Kupującemu nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego przysługujących mu na mocy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa właściwych dla umowy sprzedaży.
  9. Niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji, Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.
  10. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeśli Kupujący w chwili zakupu wiedział o wadzie produktu.
 • § 8.
  REALIZACJA GWARANCJI
  1. Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest okazanie przez Kupującego dowodu zakupu produktu (faktura/rachunek/paragon).
  2. W przypadku stwierdzenia wad zakupionych wyrobów Kupujący jest zobowiązany do wstrzymania się z ich montażem, niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy, zabezpieczenia towaru przed zniszczeniem i złożenia pisemnej reklamacji.
  3. W przypadku, jeżeli Kupujący zamontował wyroby z wcześniej stwierdzonymi wadami Sprzedawca nie ponosi kosztów związanych z rozbiórką i ponownym montażem wyrobów wolnych od wad.
  4. W przypadku stwierdzenia wady produktu Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich wykrycia złożyć pisemną reklamację Sprzedawcy.
  5. Przez złożenie pisemnej reklamacji należy rozumieć złożenie jej w formie elektronicznej, za pomocą wiadomości e-mail lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu.
  6. Kupujący zobowiązany jest zapewnić dostęp do reklamowanego produktu w miejscu jego zamontowania lub składowania w celu umożliwienia dokonania jego oględzin, ekspertyz, potwierdzenia występowania wady oraz ustalenia sposobu jej usunięcia.
  7. Sprzedawca może zwrócić się do Kupującego o sfotografowanie produktu i przesłanie zdjęć reklamowanego towaru na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu.
  8. Sprzedawca lub jego przedstawiciel nie później niż w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 1 umożliwiającym zbadanie przyczyn wad lub powstania uszkodzeń poinformuje zainteresowanego o rozpatrzeniu reklamacji.
  9. W przypadku uznania reklamacji za zasadną warunki jej usunięcia będą określone za obustronnym porozumieniem na piśmie.
  10. Sposób i zakres usunięcia wad uznanej reklamacji może polegać w szczególności na:
   1. naprawie produktu,
   2. dostarczeniu wolnego od wad produktu,
   3. dostarczeniu w miejsce wadliwych elementów produktu, elementów wolnych od wad,
   4. zwrocie zapłaconej ceny wadliwego produktu,
   5. innej metodzie usunięcia wad w sposób uzgodniony z Kupującym.
  11. Jeśli wymiana lub naprawa produktu jest niemożliwa lub wiąże się ze znacznymi kosztami, a wada produktu jest nieistotna, Sprzedawca może odpowiednio obniżyć cenę produktu.
  12. W przypadku braku możliwości wymiany produktu z uwagi na zakończenie jego produkcji Sprzedawca uprawniony będzie do dostarczenia produktu zamiennego tego samego rodzaju o zbliżonych parametrach technicznych.
 • § 9.
  PRAWA I OBOWIĄZKI GWARANTA
  1. Sprzedawca obowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od daty jej zgłoszenia, dokonanego zgodnie z niniejszymi postanowieniami.
  2. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres mailowy przypisany do Kupującego, z którego nastąpiło zgłoszenie reklamacji lub przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez Kupującego.
  3. W przypadku uznania reklamacji usunięcie powstałych wad nastąpi w czasie odpowiednim na ustalenie przyczyn oraz zamówienie i dostarczenie niezbędnych elementów służących do naprawy reklamowanego produktu, jednak nie później niż w terminie:
   1. 30 dni od daty uznania reklamacji, jeśli usunięcie wad nie będzie polegało na wymianie produktu,
   2. 60 dni od daty uznania reklamacji, jeśli Sprzedawca zdecyduje o wymianie produktu na produkt wolny od wad.
  4. W przypadku wystąpienia czynników niezależnych od Sprzedawcy uniemożliwiających wykonanie obowiązków gwarancyjnych w terminie zgodnym z postanowieniami niniejszego działu, termin usunięcia wad może ulec wydłużeniu. W tej sytuacji termin zostanie uzgodniony indywidualnie.
  5. W każdym przypadku Sprzedawca może zwolnić się od obowiązków wynikających z Gwarancji poprzez zapłatę Kupującemu kwoty w wysokości równej cenie uiszczonej przez Kupującego za produkt dotknięty wadą. W takim przypadku produkt objęty wadą podlega zwrotowi na rzecz Sprzedawcy.
  6. Jeżeli Sprzedawca uzna reklamację i dokona wymiany produktów to produkty wadliwe po wymianie stają się jego własnością.
 • § 10.
  WADY NIEOBJĘTĘ GWARANCJĄ
  1. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia produktu powstałe w wyniku:
   1. niewłaściwie wykonanego transportu produktu,
   2. niewłaściwego składowania lub przechowywania produktu,
   3. niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionego produktu,
   4. stosowania do montażu produktów niewłaściwych maszyn lub urządzeń,
   5. użycia nieodpowiednich materiałów do zamontowania produktów,
   6. niewłaściwego użytkowania produktów, niezgodnego z ich przeznaczeniem i właściwościami,
   7. klęsk żywiołowych i innych nieprzewidywalnych wypadków losowych, uszkodzeń wywołanych zamieszkami, działaniami terrorystycznymi oraz wojennymi,
   8. zużycia elementów/produktu w wyniku normalnej ich eksploatacji,
   9. innych okoliczności, za które Sprzedawca nie odpowiada
 • § 11.
  POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
  1. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie i przechowywanie swoich danych w bazie sklepu styrobudsc.pl
  2. Przekazane dane są poufne. Służą wyłącznie realizacji zamówienia dokonanego przez Kupującego. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.)
  3. Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia
  4. Kupujący ma prawo wyboru czy chce otrzymywać od sklepu na skrzynkę mailową powiadomienia o nowościach w sklepie. Wyrażenie zgody na otrzymywanie tego typu korespondencji nie stanowi spamu.
  5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 • § 12.
  ZASTRZEŻENIA
  1. Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego są zastrzeżone przez styrobudsc.pl. Użytkownik ma prawo do drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody styrobudsc.pl.
  2. Styrobudsc.pl nie ponosi odpowiedzialności za kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu.
  3. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik.
  4. Styrobudsc.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu.
 • § 13.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Korzystanie ze sklepu styrobudsc.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  2. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, w przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd powszechny.
  3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej zmienionego Regulaminu.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password