Regulamin konkursu

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest STYROBUD-GÓRNO z siedzibą przy ul. Pańska 73, 36-051 Górno, NIP: 5170271315, REGON: 180568519, zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem: serwisu społecznościowego Facebook.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem społecznościowym Facebook.
 4. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu.
 5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 6. Konkurs trwa od dnia 12.09.2021 od godziny 17.30 do dnia 26.09.2021 do godziny 23:59

Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Udział w Konkursie może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniająca warunki uczestnictwa w Konkursie („Uczestnik”).
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów współpracujących przy organizacji Konkursu, jak również osoby najbliższe wobec tych osób, to jest osoby będące wobec tych osób małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:

– udzielić Odpowiedzi w formie komentarza pod postem konkursowym,

– udostępnić post konkursowy.

 1. Odpowiedź może zostać wykluczona z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że nie spełnia ono wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora roszczeń związanych z Odpowiedzią przez osoby trzecie.
 2. W zakresie Konkursu może zostać udzielona wyłącznie jedna Odpowiedź. W przypadku udzielenia więcej niż jednej Odpowiedzi brana pod uwagę jest pierwsza Odpowiedź.

Przebieg Konkursu

 1. Spośród wszystkich nadesłanych Odpowiedzi zostanie wyłoniona 1 odpowiedź – najlepsza w ocenie powołanej przez Organizatora Komisji Konkursowej tj. najbardziej oryginalna i kreatywna. Autor wyłonionej Odpowiedzi uzyska prawo do Nagrody stając się („Zwycięzcą”).
 2. Decyzje w przedmiocie wyboru Zwycięzców, o którym mowa w ust. 1 powyżej, podejmowane są przez Komisję Konkursową.
 3. Ogłoszenie wyników rywalizacji w ramach Konkursu następuje w terminie do dnia 03.10.2021
 4. Informację o wygranej Organizator przekaże za pośrednictwem swojego fanpage na Facebooku.
 5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 4 Zwycięzca zobowiązany jest przekazać dane niezbędne do wysłania Nagrody, tj. adres do wysyłki i numer telefonu kontaktowego dla kuriera.

Niezachowanie tego terminu lub podanie nieprawidłowych danych o których mowa w zdaniu poprzednim, skutkują utratą prawa do nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

Nagrody

 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 2. Nagrodą w Konkursie jest: Warzywnik betonowy „deska” lub „trawertyn” typ T, kształt 11 stopniowany, pomalowany na dowolny kolor z palety.
 3. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom Konkursu w terminie do 30 dni od otrzymania informacji o których mowa w § 3 ust.
 4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo zamiany Nagrody, w tym jej wymiany na ekwiwalent pieniężny.

Komisja Konkursowa

Komisja Konkursowa składa się z trzech członków będących przedstawicielami Organizatora Konkursu.

Szczegółowe zasady i warunki prawne Konkursu

 1. Z chwilą umieszczenia w serwisie Pracy Konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie i czasowo, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji z prawem do udzielenia sublicencji na korzystanie z Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji:

a)rozpowszechnianie Pracy Konkursowej poprzez jej publiczne udostępnianie, wystawianie, odtwarzanie, wyświetlanie i nadawanie, w tym za pośrednictwem sieci Internet oraz w taki sposób, żeby każdy mógł niej dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów;

 1. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania wobec Pracy Konkursowej autorskich praw osobistych i upoważnia Organizatora do ich wykonywania.
 2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do utworów wykorzystywanych w ramach Pracy Konkursowej. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Pracy Konkursowej, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest STYROBUD-GÓRNO z siedzibą w Górnie 36-051, ul. Pańska 73, REGON: 180568519, NIP: 5170271315

 1. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Organizatorem.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyboru Zwycięzców, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, wydania nagród zgodnie z Regulaminem, ogłoszenia listy Zwycięzców oraz w celu wykonania obowiązków przewidzianych prawem.
 1. Dane osobowe Zwycięzców mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.
 2. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię i nazwisko/nazwę profilu Uczestnika na portalu Facebook. Dane osobowe niezbędne do otrzymania Nagrody obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie, wydania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób składających reklamację w Konkursie, nie będących Uczestnikami Konkursu stanowi art. 6 ust. 1f Rozporządzenia, jako że jest ono niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 5. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

WWW.WARZYWNIKI.PL

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Właścicielem sklepu internetowego www.styrobud.eu oraz administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem RODO jest  Piotr Radomski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STYROBUD-GÓRNO Radomski Piotr  w Górnie, ul. Pańska 79, 36-051 Górno zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Zwany w dalszej części regulaminu także Sprzedającym, Sklepem lub Warzywniki.pl
2. Dane adresowe administratora danych:  ul.  Pańska 79, 36-051 Górno, nr tel./fax: 17 77 28 525, adres e-mail: biuro@styrobud.eu. 
3. Korzystanie z serwisu www.styrobud.eu odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Użyte w regulaminie określenie sklep internetowy/strona internetowa oznacza  sklep internetowy prowadzony przez STYROBUD-GÓRNO Radomski Piotr w Górnie, działający pod adresem www.warzywniki.pl;
5. Przed złożeniem zamówienia klient potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem zaznaczając odpowiednie oświadczenie. Akceptując regulamin użytkownik akceptuje wszystkie zasady  sprzedaży wynikające  z Regulaminu oraz zobowiązuje się   do przestrzegania wszystkich zawartych w nim postanowień.
6. Wszystkie produkty, zwane dalej również towarem oferowane w sklepie są nowe, posiadają wymagane prawem atesty, są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz są objęte gwarancją.
7. Wygląd produktów może nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Możliwe nieścisłości w opisach, podawanych parametrach, oraz zdjęciach w żaden sposób nie ograniczają prawa użytkownika do reklamowania produktów.
8. Kupujący zobowiązany jest użytkować produkt, zgodnie z jego przeznaczeniem, zaleceniami Sprzedawcy i warunkami określonymi w Regulaminie oraz regularnie poddawać produkt zabiegom konserwacyjnym i pielęgnacyjnym na warunkach określonych przez Sprzedającego.
9. Niniejszy regulamin określa sposób nabywania produktów oferowanych przez Sprzedawcę tj. sposób zawarcia umowy sprzedaży  na produkty prezentowane w sklepie internetowym Warzywniki i znajdujące się w jego asortymencie. 
10. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie są ofertą lecz zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego na zasadach opisanych poniżej.
11. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
12. Usługi polegają w szczególności na zawieraniu umów sprzedaży produktów  Warzywniki  na odległość, serwis umożliwia składanie zamówień na towary znajdujące się w asortymencie sklepu. 

 

§2 DEFINICJE
1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.styrobud.eu
5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
7. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone  dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§3 ZAMÓWIENIE I SPRZEDAŻ
1. Sprzedaż produktów, odbywa się w formie umowy zawieranej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sieci Internet lub telefonicznie.
2. Adresatem możliwości korzystania z Towarów i Usług dostępnych na stronie internetowej są osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat. 
3. Kupujący, dokonujący zakupów w sklepie internetowym jest:
– Konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, czyli osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zwanego dalej ,,Kupującym”.
– Przedsiębiorcą w rozumieniu 431 Kodeksu cywilnego, czyli osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 33 1 § 1 k.c. , prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
4. Kupujący może dokonać złożenia zamówienia przez :
a. formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej;
b. telefonicznie;
c. za pośrednictwem wiadomości email;
5. Kupujący zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych osobowych i teleadresowych w trakcie składania zamówienia, w szczególności do podania numeru telefonu, umożliwiającego pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.
6. Użytkownik zanim poda swoje dane osobowe  zobowiązany jest  zapoznać się z klauzulą informacyjną RODO zawartą w Polityce prywatności.
7. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość e- mail lub telefon z prośbą o weryfikację dokonanego zamówienia, oraz zostanie mu nadany numer zamówienia. Zamówienia niepotwierdzone nie zostaną przyjęte do realizacji.
8. Po weryfikacji zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem jego przyjęcia. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia znajduje się informacja o:
a. przedmiocie zamówienia;
b. danych identyfikujących Sprzedawcę;
c. adresie Sprzedawcy, poczcie elektronicznej, numerze telefonu, pod którymi Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą, a także pod którymi może składać reklamację;
d. łącznej cena świadczenia wraz z podatkiem,
e. sposobie i terminie płatności;
f. sposobie i terminie dostawy procedurze rozpatrywania reklamacji;
g. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy wraz ze wzorem formularza odstąpienia od umowy;
h. klauzuli informacyjnej RODO;
9. Do potwierdzenia przyjęcia zamówienia załączony jest również Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia.
10. Zamówienia drogą elektroniczną można składać całą dobę, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy oraz w godzinach od 17,00 do 24,00 będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
11. Złożenie zamówienie przy wykorzystaniu formularza zamówień dostępnego na stronie następują poprzez dodawanie kupowanych produktów do wirtualnego koszyka. Do momentu ostatecznej akceptacji zamówienia towary mogą być dowolnie dodawane i usuwane z Koszyka.
12. Zamówienia telefoniczne można składać w godzinach od 8,00 do 17.00 w dniach nie będących ustawowo wolnymi od pracy.
13. W celu złożenia zamówienia przez telefon Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą i podać dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu oraz adres ewentualnej dostawy Towaru.
14. Zamówienie złożone przez Kupującego traktowane jest jako oferta zawarcia umowy sprzedaży.
15. W przypadku złożenia zamówienia niekompletnego lub podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych Sprzedawca poinformuje Kupującego mailowo lub telefonicznie o ile to będzie możliwe, że zamówienie takie nie może zostać zrealizowane.
16. Po złożeniu zamówienia Kupujący wybiera formę płatności oraz sposób dostawy. Niedokonanie przez Kupującego płatności w terminie 7 dni powoduje anulowanie sprzedaży, za wyjątkiem płatności „za pobraniem”, wówczas Kupujący uiści kurierowi należność wynikającą z zamówienia przy odbiorze towaru.
17. Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia oraz dane Kupującego.
18. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu.
19. W razie braku danego produkt lub jego części, Kupujący niezwłocznie zostanie uprzedzony o możliwości zmiany zamówienia. Kupujący podejmie decyzję co do dalszej realizacji zamówienia. 
20. W szczególności może:
a. Anulować zamówienie,
b. Zaś w przypadku dokonanej już płatności na poczet ceny zakupu:
c. anulować zamówienie i żądać zwrotu całości wpłaconej kwoty,
d. anulować zamówienie w zakresie niedostępnych towarów i żądać częściowego zwrotu wpłaconej kwoty,
e. podtrzymać całość zamówienia, licząc się z faktem wydłużonego okresu oczekiwania.
f. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem drogą e-mail lub telefonicznie.
g. Fakt wycofania zamówienia przez Kupującego zostanie potwierdzony przez Sprzedającego.
21. Faktura VAT lub paragon fiskalny dołączony jest do zamówienia.

 

§4 REJESTRACJA
1.  W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia na Stronie Internetowej.
3. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
5. W trakcie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
6. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia Użytkownika. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 

§5 USŁUGI NIEODPŁATNE
1.  Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  a. Formularz kontaktowy;
  b. Newsletter;
  c. Prowadzenie Konta Użytkownika;
  d. Chat
 
2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
3. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej wiadomości do Usługodawcy.
4. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.
5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Użytkownika zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Użytkownik może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Usługodawcy. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
7. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości  Newsletter przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Użytkownika.
9. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej, umożliwiającego Użytkownikowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
10. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Użytkownika przez Usługodawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
11. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
12. Usługa nieodpłatna Chat, polega na nawiązaniu kontaktu w czasie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą za pośrednictwem komunikatora zamieszczonego na Stronie Internetowej.
13. Rezygnacja z nieodpłatnej usługi Chat, możliwa jest w każdej chwili i polega na nie korzystaniu z komunikatora zamieszczonego na Stronie Internetowej.

 

§6 KOSZTY I PŁATNOŚCI
1. Ceny oferowanych Towarów wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
2. Ceną obowiązującą Kupującego jest cena wynikająca z potwierdzenia przyjęcia zamówienia, powiększona o koszty przesyłki.
3. Koszt przesyłki towaru pokrywa Kupujący w oparciu o cennik transportu Przewoźników i uzależniony jest od wielkości i ciężaru zamówionego towaru.
4. O kosztach wysyłki Kupujący zostaje poinformowany w czasie realizacji zamówienia.
5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
a.przelewem bankowym na konto Sprzedającego,
b.za pobraniem- przy odbiorze należność pobiera kurier,
c.wpłata gotówkowa (przy odbiorze osobistym),

 

§7 DOSTAWA
1. Towary dostępne są na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Czas dostawy zamówionego towary nie przekracza 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin.
3. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności. W przypadku zamówień za pobraniem termin realizacji zamówienia liczony jest od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
4. Sprzedawca dostawy realizuje za pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany przez Kupującego. Kupujący posiada możliwość odbioru osobistego towaru.
5. W celu ustalenia szczegółów dostawy kurier skontaktuje się z Kupującym drogą telefoniczną.
6. Kupujący odbierając towar od kuriera, jest bezwzględnie zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń oraz czy jej zawartość, ilość i jakość jest zgodna z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia jednej z powyższych okoliczności nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera należy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru, wynikające z błędnego lub niedokładnego podania przez Kupującego właściwego adresu dostawy.

 

§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Kupujący, który jest konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), może odstąpić od zawartej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.
2. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia możesz pobrać  tutaj. 
3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia zamówionego towaru w posiadanie przez Kupującego.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać pocztą na adres Sprzedającego. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, formularz stanowi jedynie ułatwienie dla konsumenta. 
5. Do zachowania terminu wystarczy, że Kupujący wyśle Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, potwierdzi Kupującemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu przez Kupującego od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
9. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
12. Ze względu na gabaryty i wagę towarów oferowanych przez Warzywniki,  w przypadku odstąpienie od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą.
13. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
14. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
16. Zwrotu towaru należy dokonać na adres Sprzedającego: STYROBUD-GÓRNO Radomski Piotr  w Górnie, ul. Pańska 79, 36-051 Górno
17. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
a. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

§9 RĘKOJMIA ZA WADY
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.
2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
3. Odpowiedzialność Sprzedawcy oraz uprawnienia przysługujące Kupującemu z tytułu rękojmi określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (wersja jednolita: Dz. U. z 2014 poz. 121) w brzmieniu zmienionym przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827).
4. Sprzedawca jest zwolniony z tytułu rękojmi jeśli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
5. Jeżeli produkt sprzedany ma wadę Kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie. Jeśli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę lub Sprzedawca nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany lub usunięcia wad, Kupujący może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.
6. Kupujący, będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 kc może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
7. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
8. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne produktu, jeżeli wada zostanie stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.
9. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady fizyczne mogą być składane drogą pocztową, elektroniczną na adres e-mail lub osobiście w sklepie stacjonarnym.
10. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.
11. Sprzedawca rozpatruje reklamację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§10 GWARANCJA
1. Podmiotem udzielającym gwarancji, jest STYROBUD-GÓRNO Radomski Piotr w Górnie, 36 –051 Górno, ul. Pańska 79, NIP: 5170271315, REGON: 180568519.
2. Sprzedawca zobowiązany jest do usunięcia ujawnionych w terminie gwarancyjnym wad produktu, powstałych z powodów leżących po stronie Sprzedawcy na skutek przyczyn zaistniałych w procesie produkcyjnym, konstrukcyjnym lub z przyczyn tkwiących w materiale użytym do produkcji i innych przypadków wyszczególnionych w niniejszym Regulaminie.
3. Sprzedawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy.
4. Początek biegu gwarancji następuje od dnia zakupu produktu przez Kupującego.
5. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w produkcie odebranym przez Kupującego własnym transportem.
6. Towar odebrany bez zastrzeżeń uważa się za wolny od wad widocznych.
7. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
8. Gwarancja udzielona Kupującemu nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego przysługujących mu na mocy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa właściwych dla umowy sprzedaży.
9. Niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji, Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.
10. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeśli Kupujący w chwili zakupu wiedział o wadzie produktu.

 

§ 11 REALIZACJA GWARANCJI
1. Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest okazanie przez Kupującego dowodu zakupu produktu (faktura/rachunek/paragon).
2. W przypadku stwierdzenia wad zakupionych wyrobów Kupujący jest zobowiązany do wstrzymania się z ich montażem, niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy, zabezpieczenia towaru przed zniszczeniem i złożenia pisemnej reklamacji.
3. W przypadku, jeżeli Kupujący zamontował wyroby z wcześniej stwierdzonymi wadami Sprzedawca nie ponosi kosztów związanych z rozbiórką i ponownym montażem wyrobów wolnych od wad.
4. W przypadku stwierdzenia wady produktu Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich wykrycia złożyć pisemną reklamację Sprzedawcy.
5. Przez złożenie pisemnej reklamacji należy rozumieć złożenie jej w formie elektronicznej, za pomocą wiadomości e-mail lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu.
6. Kupujący zobowiązany jest zapewnić dostęp do reklamowanego produktu w miejscu jego zamontowania lub składowania w celu umożliwienia dokonania jego oględzin, ekspertyz, potwierdzenia występowania wady oraz ustalenia sposobu jej usunięcia.
7. Sprzedawca może zwrócić się do Kupującego o sfotografowanie produktu i przesłanie zdjęć reklamowanego towaru na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu.
8. Sprzedawca lub jego przedstawiciel nie później niż w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 1 umożliwiającym zbadanie przyczyn wad lub powstania uszkodzeń poinformuje zainteresowanego o rozpatrzeniu reklamacji.
9. W przypadku uznania reklamacji za zasadną warunki jej usunięcia będą określone za obustronnym porozumieniem na piśmie.
10. Sposób i zakres usunięcia wad uznanej reklamacji może polegać w szczególności na:
a. naprawie produktu,
b. dostarczeniu wolnego od wad produktu,
c. dostarczeniu w miejsce wadliwych elementów produktu, elementów wolnych od wad,
d. zwrocie zapłaconej ceny wadliwego produktu,
e. innej metodzie usunięcia wad w sposób uzgodniony z Kupującym.
11. Jeśli wymiana lub naprawa produktu jest niemożliwa lub wiąże się ze znacznymi kosztami, a wada produktu jest nieistotna, Sprzedawca może odpowiednio obniżyć cenę produktu.
12. W przypadku braku możliwości wymiany produktu z uwagi na zakończenie jego produkcji Sprzedawca uprawniony będzie do dostarczenia produktu zamiennego tego samego rodzaju o zbliżonych parametrach technicznych.

 

§12 PRAWA I OBOWIĄZKI GWARANTA
1. Sprzedawca obowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od daty jej zgłoszenia, dokonanego zgodnie z niniejszymi postanowieniami.
2. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres mailowy przypisany do Kupującego, z którego nastąpiło zgłoszenie reklamacji lub przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez Kupującego.
3. W przypadku uznania reklamacji usunięcie powstałych wad nastąpi w czasie odpowiednim na ustalenie przyczyn oraz zamówienie i dostarczenie niezbędnych elementów służących do naprawy reklamowanego produktu, jednak nie później niż w terminie:
a. 30 dni od daty uznania reklamacji, jeśli usunięcie wad nie będzie polegało na wymianie produktu,
b. 60 dni od daty uznania reklamacji, jeśli Sprzedawca zdecyduje o wymianie produktu na produkt wolny od wad.
4. W przypadku wystąpienia czynników niezależnych od Sprzedawcy uniemożliwiających wykonanie obowiązków gwarancyjnych w terminie zgodnym z postanowieniami niniejszego działu, termin usunięcia wad może ulec wydłużeniu. W tej sytuacji termin zostanie uzgodniony indywidualnie.
5. W każdym przypadku Sprzedawca może zwolnić się od obowiązków wynikających z Gwarancji poprzez zapłatę Kupującemu kwoty w wysokości równej cenie uiszczonej przez Kupującego za produkt dotknięty wadą. W takim przypadku produkt objęty wadą podlega zwrotowi na rzecz Sprzedawcy.
6. Jeżeli Sprzedawca uzna reklamację i dokona wymiany produktów to produkty wadliwe po wymianie stają się jego własnością.

 

§ 13 WADY NIEOBJĘTĘ GWARANCJĄ
1. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia produktu powstałe w wyniku:
a. niewłaściwie wykonanego transportu produktu,
b. niewłaściwego składowania lub przechowywania produktu,
c. niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionego produktu,
d. stosowania do montażu produktów niewłaściwych maszyn lub urządzeń,
e. użycia nieodpowiednich materiałów do zamontowania produktów,
f. niewłaściwego użytkowania produktów, niezgodnego z ich przeznaczeniem i właściwościami,
g. klęsk żywiołowych i innych nieprzewidywalnych wypadków losowych, uszkodzeń wywołanych zamieszkami, działaniami terrorystycznymi oraz wojennymi,
h. zużycia elementów/produktu w wyniku normalnej ich eksploatacji,
i. innych okoliczności, za które Sprzedawca nie odpowiada

 

§ 14 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przed złożeniem zamówienia użytkownik potwierdza, że zapoznał  się z: Polityką   prywatności (klauzula informacyjna RODO) oraz z niniejszym Regulaminem
2. Przekazane dane osobowe  są przetwarzane zgodnie z przyjętą przez firmę polityką prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO. Służą realizacji zamówienia dokonanego przez Kupującego. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie RODO) a także zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 
3. Administratorem danych osobowych jest Piotr Radomski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
Styrobud – Górno Radomski Piotr, ul. Pańska 79, 36-051 Górno, REGON: 180568519 
NIP: 5170271315, tel. 730 688 108
4. We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych w tym w celu skorzystania z praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: biuro@styrobud.eu jak również  pisemnie na wyżej podany adres Administratora (w temacie wiadomości proszę dopisać “dane osobowe”).
5. Cele przetwarzania danych osobowych.
Jako klienci sklepu internetowego  Warzywniki zostawiają Państwo swoje dane, które przetwarzamy w następujących celach:
– zrealizowania  zamówienia na towary znajdujące się w asortymencie sklepu Warzywniki (przetwarzamy dane zwykłe tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail);
– zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zakupionych na odległość (poprzez internet)   lub w sklepie stacjonarnym produktów  oferowanych przez Warzywniki  (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
– Udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące towarów. Przetwarzanie odbywa się w związku z podjętymi działaniami na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
– obsługi próśb, żądań i wniosków w tym w szczególności zgłoszeń reklamacyjnych oraz z tytułu gwarancji (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze. 
– w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży, przetwarzanie odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust.1 pkt f) RODO),
– w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych firmy  Warzywniki, przetwarzanie odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług i produktów (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO),
– wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np,: wystawianie i przechowywanie faktur VAT oraz dokumentów księgowych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).
6.  Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania),  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Jeśli  podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzyma Pani/Pan swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.
7. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (np. newsletter, otrzymywanie informacji o ofertach administratora lub Partnerów) Przysługuje Państwu  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przekazać na adres ul. Pańska 79, 36-051 Górno lub drogą elektroniczną na adres biuro@styrobud.eu.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9.  Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się w Polityce prywatności (link do dokumentu).
10. Kupujący ma prawo wyboru czy chce otrzymywać od sklepu na skrzynkę mailową powiadomienia o nowościach w sklepie. Wyrażenie zgody na otrzymywanie tego typu korespondencji nie stanowi spamu.
11. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
12. stosownie do treści  art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje, iż w celu podnoszenia jakości Usług i badania preferencji Klientów Sklep stosuje pliki „cookie”. Pliki „cookie” umożliwiają podnoszenie jakości Usług dzięki przechowywaniu preferencji Klientów. Sklep  gromadzi informacje z plików „cookie” na własny użytek. Pliki „cookie” nie identyfikują danych osobowych, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Plik „cookie” stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z www.styrobud.eu do komputera użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej. W plikach „cookie” mogą być przechowywane preferencje użytkownika i inne informacje, przy czym warunkiem działania plików „cookie” jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików „cookie” lub sygnalizowania, że plik „cookie” został przesłany

 

§15 WYMAGANIA SYSTEMOWE
W celu złożenia zamówienia na Stronie Internetowej za pośrednictwem Strony Internetowej oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox, Chrome, Microsoft Edge lub innej o zbliżonej konfiguracji technicznej.
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. zainstalowany program FlashPlayer.

 

§16 ZASTRZEŻENIA
1. Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego są zastrzeżone.
2. Użytkownik ma prawo do drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody styrobud.eu.
3. Styrobud.eu nie ponosi odpowiedzialności za kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu.
4. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik.
5. Styrobud.eu nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu.
6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
7. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie.
8. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Materiałów zawartych na stronie internetowej sklepu ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.
9. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Strony Internetowej, Strony Internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 

§17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Akceptacja regulaminu odbywa się poprzez zaznaczenie tzw. checkboxu przy oświadczeniu o treści:” zapoznałem się z treścią regulaminu i akceptuję jego treść. 
2. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, w przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd powszechny.
3. W sprawach związanych z reklamacjami należy kontaktować się na adres mailowy: biuro@styrobud.eu. Jako temat wiadomości proszę wpisać „REKLAMACJA”
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej zmienionego Regulaminu.

Potrzebujesz pomocy?

zadzwoń: +48 730 688 108

×

Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

×