INSTRUKCJA MOTAŻU I UŻYTKOWANIA WARZYWNIKÓW BETONOWYCH

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zakup produktu WARZYWNIKI.

WAŻNE! Przed przystąpieniem do złożenia warzywników należy zapoznać się z niniejszą instrukcją w celu przeprowadzenia prawidłowego montażu oraz zapewnienia bezpiecznego użytkowania.

Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji może spowodować uszkodzenie Produktu, zniszczenie innych przedmiotów, a nawet może doprowadzić do powstania obrażeń ciała.

Producent zaleca bezwzględne zapoznanie się z instrukcją  przed montażem i przestrzeganie zasad wykonywania poszczególnych czynności i stosowanie się do podanych wskazówek bezpieczeństwa.

Firma zaleca wykonywanie montażu elementów betonowych grządek warzywnych przez profesjonalne firmy posiadające doświadczenie zawodowe w tej branży i odpowiednie do skali danego przedsięwzięcia. Niewłaściwie przeprowadzony montaż może spowodować zniszczenie elementów niezależnie od tego, z jakiego materiału zostały wykonane. W ekstremalnych warunkach produkty mogą ulec licznym spękaniom, a czynnikiem sprawczym będą niewłaściwe wykonanie posadowienia, błędy montażowe, a nawet niewłaściwe wypełnienie konstrukcji ziemią. 

WAŻNE! Zaniechanie przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji może stanowić przyczynę pożaru i wystąpienia poważnych obrażeń ciała, uszkodzenia mienia jak również może doprowadzić do śmierci.

Załadunek i rozładunek powinien być wykonywany wyłącznie w pozycji poziomej. Niedopuszczalne jest przenoszenie ich w pionie ze względu na niekorzystne siły działające na te elementy, produkty mają prawo wyginać się, co może spowodować pęknięcia na powierzchni betonu, a nawet trwale uszkodzić element. 

Wszystkie etapy prac należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiednich normach oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy dostarczone przez producenta  elementy są zgodne ze złożonym zamówieniem oraz z danymi na dokumencie dostawy WZ, jak też elementy z różnych partii produkcyjnych  nie różnią się znacząco kolorystycznie (dotyczy w szczególności produktów barwionych). Należy także sprawdzić, czy elementy nie wykazują uszkodzeń mechanicznych, transportowych lub innych widocznych ubytków. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą ponieważ po zamontowaniu produktu nie ma podstaw do jego reklamacji. 

INSTRUKCJA MONTAŻU

Warzywnik montuje się na równym, stabilnym podłożu. W miejscu łączeń pojedynczych elementów zaleca się stosowanie płyty betonowej, kostki, pustaka lub cegły. Poszczególne elementy nakłada się do góry na rurki ze stali nierdzewnej w odpowiedniej kolejności. Przed nałożeniem kolejnego elementu stosuje się listwy mocujące wzmacniające całość konstrukcji. Przed nałożeniem kolejnego elementu stosuje się listwy mocujące wzmacniające całość konstrukcji. Końcowym etapem jest przyklejenie zaślepek w otwory za pomocą silikonu, w których znajdują się rurki.

W trakcie montażu zaleca się użycie silikonu w celu wypełnienia odstępów pomiędzy poszczególnymi elementami, jak i uzyskania większej stabilności powstałej konstrukcji. Zastosowanie silikonu zapobiegnie przesuwaniu się poszczególnych elementów w trakcie wypełniania warzywnika ziemią. Zabieg ten z pewnością podniesie estetykę i trwałość konstrukcji. 

PODCZAS MONTAŻU CAŁY CZAS NALEŻY SPRAWDZAĆ POZIOM I PION MONTOWANEGO ELEMENTU ORAZ KĄT PROSTY NAROŻNIKÓW. 

Zastosowanie rurek do montażu poszczególnych elementów warzywnika:

Warzywnik wzór deska oraz trawertyn:

Rurka ze stali nierdzewnej fi 12 o wysokości 26 cm – 1 warstwa

Rurka ze stali nierdzewnej fi 10 o wysokości 56 cm – 2 warstwy

Rurka ze stali nierdzewnej fi 10 o wysokości 85 cm – 3 warstwy

Warzywnik wzór półbal:

Rurka ze stali nierdzewnej fi 12 o wysokości 24cm – 1 warstwa

Rurka ze stali nierdzewnej fi 10 o wysokości 54 cm – 2 warstwy

Rurka ze stali nierdzewnej fi 10 o wysokości 80 cm – 3 warstwy

Po zakończeniu prac montażowych należy bezwzględnie zabezpieczyć wewnętrzne ścianki warzywnika folią oraz impregnatem. 

Elementy betonowych grządek warzywnych można mocować tylko na podłożu nośnym, tzn. zdolnym przenieść obciążenie całego elementu wraz z fundamentem betonowym. 

Wyróżniamy trzy sposoby mocowań na podłożach:

 • na podłożach litych, tzn. na gotowych chodnikach, alejkach i drogach wykonanych z kostek lub płyt betonowych oraz z asfaltu. W tym przypadku należy sprawdzić poziom nawierzchni i całość powierzchni planowanej pod produkt pokryć hydroizolacją,
 • na fundamencie betonowym zabudowanym bezpośrednio w gruncie. Fundament jest elementem konstrukcyjnym, przekazującym na podłoże gruntowe całość obciążeń budowli. W związku z tym dobór odpowiedniego rozwiązania fundamentu zapewnia:

 – minimalne i równomierne osiadanie budowli oraz jej skuteczność,

– właściwą głębokość posadowienia ( na warstwie gruntu o odpowiedniej nośności),

– zabezpieczenie budowli przed zawilgoceniem, np. podciąganiem kapilarnym, przez wykonywanie izolacji poziomych.

 • innym równym, stabilnym podłożu zapobiegającym osiadanie warzywników oraz ich stateczność. 

Przy wykonywaniu fundamentów należy pamiętać, aby je wypoziomować, a powierzchnię wyrównać. Po uzyskaniu wytrzymałości i odporności fundamentu (zgodnie z  instrukcją producenta zastosowanie klasy betonu C20/25 o odpowiedniej klasie ekspozycji i zgodnego z normą PN-EN 206), przystępujemy do dalszych prac. W przypadku wystąpienia nierówności istnieje możliwość wyrównania fundamentu szlifierką tarczową. Następnie całość fundamentu stykającego się z montowanym elementem pokrywamy izolacją bitumiczną o grubości min. 2 mm. 

Po zabezpieczeniu wewnętrznych ścianek warzywnika impregnatem oraz folią należy powoli i ostrożnie wypełnić konstrukcję ziemią. Szczególną uwagę należy zwrócić przy tej czynności na płaskowniki. Szybkie i nieuważne wypełnienie może spowodować zdeformowanie całej konstrukcji poprzez przesunięcia, pochylenia jak również pęknięcia poszczególnych elementów betonowych.  

GWARANCJA

Producent, Firma STYROBUD-GÓRNO Piotr Radomski w Górnie, 36-051 Górno, ul. Pańska 79 udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na warzywniki wyprodukowane przez firmę STYROBUD-GÓRNO Piotr Radomski na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

Niniejsza Gwarancja udzielona Kupującemu nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego przysługujących mu na mocy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa właściwych dla umowy sprzedaży, w szczególności uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

 1. Warunki gwarancji.

Gwarancja  wydawana jest na oryginalnej Karcie Gwarancyjnej.

Okres Gwarancji zaczyna swój bieg od daty podpisania karty gwarancyjnej przez Producenta lub autoryzowanego przedstawiciela.

Niniejsza Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,  przy zachowaniu łącznie następujących warunków:

 1. dokonania zakupu kompletnego warzywnika betonowego produkcji  STYROBUD-GÓRNO Piotr Radomski u producenta lub dystrybutora firmy  STYROBUD-GÓRNO Piotr Radomski potwierdzonego fakturą zakupu bądź rachunkiem;
 2. prawidłowego, montażu i użytkowania warzywnika, zgodnego z „Instrukcją Montażu i Użytkowania” (dalej: Instrukcja);
 3. nie eksploatowania produktu niezgodnie z ogólnymi wymaganiami jego użytkowania, zwłaszcza pod względem dopuszczalnych paliw;
 4. warzywnik nie został wystawiony na obciążenia mechaniczne lub uszkodzenia w trakcie wykonywania ewentualnych zmian budowlanych bądź  w zaistniałych stanach awaryjnych ( powódź, pożar…);
 5. zgłoszenia reklamacji w terminie nieprzekraczającym 3 dni od dnia ujawnienia wady;
 6. W przypadku ujawnienia wad zakupionych Produktów przed ich montażem, Kupujący:

a) wstrzymał się z ich montażem, niezwłocznie informując o tym Producenta, składając pisemną reklamację,

b) zabezpieczył Produkt przed zniszczeniem.

2. Realizacja Gwarancji

 1. Zgłoszenie roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji powinno nastąpić osobiście w miejscu zakupu urządzenia bądź pisemnie na adres: STYROBUD-GÓRNO Piotr Radomski w Górnie, 36-051 Górno, ul. Pańska 79.
 2. Niezbędnym warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego jest przedłożenie przez Kupującego wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym wszystkich poniższych dokumentów :

a)kopi dowodu zakupu produktu;

b)oryginału  Karty Gwarancyjnej wydanej przez Producenta;

c)dokumentu potwierdzający wykonanie okresowych konserwacji;

   oraz podanie następujących danych:

a)niezbędnych informacji i dokumentów umożliwiających identyfikację produktu, takie jak pełna nazwa reklamowanego produktu,

b)pełne dane dystrybutora, u którego nabyto produkt, lub punkt handlowy Producenta i jego adres

c)dane właściciela reklamowanego produktu, (adres kontaktowy, nr tel. kontaktowego)

d)opis wady, określenie jej zakresu oraz w razie możliwości przestawienie dokumentacji fotograficznej obrazującej uszkodzenia.

Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów oraz podstawowych danych stanowi podstawę do odrzucenia przez Producenta zgłaszanych roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym, sprzecznym z Instrukcją i przeznaczeniem użytkowaniem  produktu.

W celu skorzystania uprawnień wynikających z gwarancji produktu, nabywca zobowiązany jest niezwłocznie po wykryciu wady, dostarczyć produkt kompletny i w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport. Produkty zabrudzone nie będą przyjmowane do naprawy.

Producent jest zobowiązany do usunięcia wady fizycznej produktu lub do wymiany produktu na wolny od wad, o ile wady te ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji. W przypadku gdy naprawa lub wymiana produktu jest niemożliwa lub znacząco utrudniona, Producent może obniżyć cenę produktu dokonując zwrotu części ceny sprzedaży.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni począwszy od dnia dostarczenia do siedziby Producenta wadliwego produktu.

Odpowiedzialność finansowa  STYROBUD – GÓRNO Piotr Radomski w Górnie, wynikająca z gwarancji ograniczona jest wyłącznie do kosztów materiałów poniesionych w celu naprawienia powstałych uszkodzeń produktów lub usunięcia wad, jednak nie więcej niż do wartości początkowej, określonej fakturą zakupu lub rachunkiem danego produktu w przeliczeniu na wadliwy jednostkowo produkt.

Jeżeli Producent uzna reklamację i wymieni produkt na wolny od wad, to produkt wadliwy staje się jego własnością.

W przypadku zakupu produktu w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, okres gwarancji ulega skróceniu do 12 miesięcy.

3. Ograniczenia i wyłączenia:

Informacje dotyczące produktów betonowych

a)Spękanie powierzchni betonowej produktu pod wpływem temperatury oraz wystąpienie mikropęknięć nie powoduje utraty przez niego zdolności użytkowych, a jest wynikiem normalnych procesów fizyko- chemicznych związanych z rozszerzaniem się betonu i zbrojenia stalowego, z których zbudowany jest element warzywnika. Zjawisko mikropęknięć następuje w wyniku skurczu, który ma miejsce podczas procesu wiązania betonu. Prowadzone na szeroką skalę badania dowodzą, iż występujące mikropęknięcia skurczowe nie wpływają na obniżenie własności użytkowych, jak również nie są powodem zaniżenia parametrów technicznych produktów wykonanych z betonu. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.

b)Na krawędziach produktów betonowych mogą występować tzw. wypływki, które powstają w wyniku stopniowego zużywania się formy oraz jej stempli. Wypływki te znikają w czasie układania oraz eksploatacji nawierzchni. Występowanie wypływek nie obniża wartości użytkowych produktu i nie stanowi podstawy do reklamacji.

c)Na powierzchniach niektórych produktów betonowych mogą pojawić się pory uwarunkowane procesem produkcji. Nie wpływają one na własności jak również na zaniżenie parametrów technicznych warzywnika i nie stanowią podstawy do reklamacji.

d)Na powierzchni produktów betonowych dopuszczalne jest występowanie odchyleń w jednolitości faktury warstwy wierzchniej. Odchylenia te są spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców, samym procesem produkcyjnym, a także przez zmianę warunków twardnienia. Odchylenia te nie są uważane za istotne pod warunkiem, że parametry  techniczne Produktów spełniają wymagania odpowiednich norm. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.

e)W niektórych przypadkach mogą wystąpić różnice kolorystyczne produktów betonowych. Różnice te wynikać mogą z różnych warunków dojrzewania (temperatura, wilgotność powietrza) spowodowanych np. kolejnością zapełniania komór dojrzewalni, porą dnia, zmianami pogody oraz zmiennym wskaźnikiem wodnocementowym mieszanki (mimo zastosowania zaawansowanych technicznie metod kontroli wilgotności betonu), zmienną ilością zaczynu cementowego na powierzchni wyrobów, zmianami barwy cementu, a także uziarnienia i koloru kruszywa. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na zmianę kolorystyki Produktów jest wiek betonu. Różnice kolorystyczne mogą ujawnić się przy zastosowaniu do zabudowy wyrobów pochodzących z różnych partii produkcyjnych. Powstają one za sprawą niewielkich różnic w charakterystykach poszczególnych maszyn, pory produkcji danych partii oraz na wskutek występujących minimalnych różnic w materiałach wyjściowych.  Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy reklamacji

f)Na wytwarzanych elementach betonowych mogą występować naloty – wykwity. Powstawanie wykwitów jest zjawiskiem naturalnym, losowym i całkowicie niezależnym od producenta. Są one jednakże zjawiskiem przejściowym i w zależności od ich rodzaju i nasilenia oraz intensywności użytkowania wyrobów zanikają w okresie do kilku lat. Na czasokres zanikania wykwitów mają również wpływ warunki atmosferyczne podczas użytkowania. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.

4. Wyłączenie gwarancji

Gwarancja nie obejmuje:

 1. zużyć lub uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek użytkowania produktu,
 2. uszkodzeń powstałych podczas transportu lub rozładunku,
 3. zaniedbań oraz uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania, braku prawidłowej konserwacji, wadliwego montażu, samodzielnej naprawy oraz niestosowania się do zaleceń niniejszej instrukcji,
 4. zaniedbań związanych z konserwacją urządzenia (czyszczenie, impregnowanie),
 5. uszkodzeń powstałych na skutek wystawienia warzywnika na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych,
 6. montażu, użytkowania lub konserwacji sprzecznej z Instrukcją.
 7. ubytków w wierzchniej warstwie produktów będących następstwem jego eksploatacji,
 8. niewłaściwego działania produktów będącego wynikiem stanów awaryjnych takich jak np. pożar, powódź,
 9. prawa do domagania się odszkodowania lub zwrotu utraconych zysków z tytułu nieprawidłowego użytkowania produktu,
 10. produktów sprzedawane jako pozagatunkowe. 

STYROBUD – GÓRNO Piotr Radomski w Górnie zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeśli kupujący w chwili zakupu lub wydania wiedział o wadzie produktów.

W przypadku stwierdzenia wad produktów, kupujący jest zobowiązany do wstrzymania się z ich zabudową, niezwłocznego poinformowania sprzedającego, zabezpieczenia produktów przez zniszczeniem i złożenia pisemnej reklamacji.

Kupujący oświadcza, że zapoznał się z warunkami gwarancji, właściwą dla produktu instrukcją montażu i użytkowania oraz potwierdza ich przyjęcie własnoręcznym podpisem na Karcie Gwarancyjnej.

Informacje o warunkach gwarancji oraz  instrukcji montażu i użytkowania Producenta, znajdują się również na stronie internetowej: www.styrobud.eu, www.warzywniki.pl  oraz w punktach sprzedaży Producenta.

Nieprzestrzeganie powyższych warunków skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Producenta oraz powoduje nieuwzględnienie wszelkich ewentualnych reklamacji i roszczeń.

 

 1.  
 2.  
 3.  

Potrzebujesz pomocy?

zadzwoń: +48 730 688 108

×